REDAKTOR STRONY

Nazwa firmy: Protech Sécurité
Siedziba firmy : ***
Telefon : ***
Dyrektor publikacji : ***

PROJEKTOWANIE STRONY I HOSTING

Współpracownicy Pixa
16 Avenue Fragonard – 06100 Nicea
Tel: +33 (0)4 93 87 03 19

INFORMACJE PRAWNE

Odwiedzasz witrynę firmy Protech Sécurité. Poniższe uwagi prawne dotyczą wszystkich użytkowników Internetu odwiedzających tę witrynę. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi uwagami przed uzyskaniem dostępu do kolejnych stron witryny. Informacje zebrane na tej stronie służą wyłącznie do prezentacji działalności Protech Sécurité.

Protech Sécurité zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści, przerywania lub zawieszania całości lub części funkcjonalności serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Protech Sécurité nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich modyfikacji. Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom oraz obowiązującym przepisom prawnym. Uzyskując dostęp do witryny, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, te warunki.

DANE OSOBOWE ROZPOWSZECHNIANE W WITRYNIE

Zainteresowane osoby zostały poinformowane o przysługującym im prawie. Prawo dostępu jest natychmiastowe na stronie. Prawo do sprostowania jest realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do wskazanych wcześniej osób kontaktowych

INFORMACJE ZAWARTE W SERWISIE

Protech Sécurité udostępnia te informacje wyłącznie w celach informacyjnych. Protech Sécurité stara się sprawdzać prawdziwość informacji i aktualizować witrynę. Nie gwarantuje się jednak dokładności, precyzji, aktualności ani kompletności informacji udostępnionych na stronie.

Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 15 ustawy o zaufaniu do gospodarki cyfrowej z dnia 22 czerwca 2004 r., Protech Sécurité zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakiegokolwiek rodzaju, wyrządzone systemowi komputerowemu, które wynikałyby z dostępu/lub poruszania się po stronie protechsecurite.com i/lub które wynikałyby z oszukańczego wtargnięcia strony trzeciej prowadzącego do modyfikacji informacji udostępnionych na tej stronie.

W związku z tym, z wyjątkiem rażącego lub umyślnego zaniedbania, Protech Sécurité zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające w szczególności z nieprecyzyjności lub niedokładności informacji dostępnych na naszej stronie lub za jakiekolwiek szkody wynikające z oszukańczego wtargnięcia osób trzecich na naszą stronę z zamiar naruszenia interesów lub wizerunku Protech Sécurité, w szczególności poprzez zniekształcenie informacji zamieszczonych na stronie. Protech Sécurité nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogłyby uszkodzić lub uniemożliwić korzystanie ze sprzętu komputerowego po wizycie na naszej stronie.

LINKI I WITRYNY WYMIENIONE W WITRYNIE

Projektant strony i jej gospodarz zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość stron powiązanych z witryną stowarzyszenia (których linki URL pojawiają się na stronie stowarzyszenia lub linki, które inne struktury utworzyły na stronie stowarzyszenia) i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostępu do tych stron lub korzystania z nich.

Aby ułatwić dostęp do innych stron, które mogą zawierać dodatkowe informacje, Protech Sécurité umieściło na swojej stronie pewną liczbę linków. Niemniej jednak Protech Sécurité nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem naszej Witryny. Protech Sécurité nie ma możliwości kontrolowania zawartości tych stron osób trzecich. W żadnym przypadku Protech Sécurité nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność stron, ich treści, reklam lub innych elementów dostępnych na stronach osób trzecich. Witryny zewnętrzne mogą zawierać hiperłącza odsyłające do naszej witryny. Takie łącze nie może zostać zainstalowane bez uprzedniej pisemnej zgody Protech Sécurité.

PRZEPISY JURYSDYKCYJNE

Strona i jej zawartość są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi we Francji. Nawet jeśli jest dostępna dla innych użytkowników, witryna i jej zawartość są przeznaczone dla mieszkańców Francji.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie obrazy, szeroko rozumiane informacje, znaki towarowe, loga i nazwy domen pojawiające się na stronie są własnością Protech Sécurité lub podlegają autoryzacji do użytku.
Na każdej kopii całości lub części zawartości strony musi znajdować się następująca wzmianka: „Prawa autorskie, Protech Security, Wszelkie prawa zastrzeżone”.
Każde przeniesienie lub udzielenie licencji na jeden z elementów składowych witryny wymaga uprzedniej pisemnej zgody Protech Sécurité, a każdy sprawca naraża się na postępowanie sądowe.